Bàn phím:
Từ điển:
 
lope /loup/

danh từ

  • sự nhảy cẫng

nội động từ

  • nhảy cẫng lên; vừa chạy vừa nhảy cẫng lên