Bàn phím:
Từ điển:
 
loose-fitting /'lu:s,fitiɳ/

tính từ

  • không vừa khít, rộng lùng thùng