Bàn phím:
Từ điển:
 
loose covers

danh từ

  • những thứ phủ tạm lên cái gì