Bàn phím:
Từ điển:
 
looper /'lu:pə/

danh từ

  • (động vật học) loài sâu đo
  • bộ phận thùa khuyết áo (trong máy khâu)