Bàn phím:
Từ điển:
 
looker-on /'lukər'ɔn/

danh từ, số nhiều lookers-on /'lukəz'ɔn/

  • người xem, người đứng xem

Idioms

  1. lookers-on see most of the game
    • người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn; đứng ngoài thấy rõ hơn