Bàn phím:
Từ điển:
 
look-up
  • tìm, tra (cứu)
  • table l. (máy tính) (lệnh) tìm bảng