Bàn phím:
Từ điển:
 
look-through

danh từ

  • sự đọc nhanh qua, sự đọc lướt