Bàn phím:
Từ điển:
 
look-over

danh từ

  • sự kiểm tra nhanh, sự duyệt sơ qua