Bàn phím:
Từ điển:
 
longwise /'lɔɳweiz/ (longwise) /'lɔɳwaiz/

phó từ

  • theo chiều dài, theo chiều dọc