Bàn phím:
Từ điển:
 
longeval /lɔn'dʤi:vəl/

tính từ

  • sống lâu, thọ