Bàn phím:
Từ điển:
 
longer /'lɔɳgə/

phó từ

  • nữa, hơn nữa, lâu hơn nữa
    • wait a little longer: hây đợi một chút nữa
longer
  • dài hơn, lâu hơn