Bàn phím:
Từ điển:
 
longanimity /,lɔɳgə'nimiti/

danh từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm)

  • lòng bao dung, lòng khoan thứ
  • sự chịu đựng, sự nhẫn nại