Bàn phím:
Từ điển:
 
long-windedness /'lɔɳ'windidnis/

danh từ

  • hơi dài
  • tính dài dòng; sự chán ngắt