Bàn phím:
Từ điển:
 
long wave

danh từ, viết tắt là LW

  • sóng dài