Bàn phím:
Từ điển:
 
long-wave
  • (vật lí) sóng dài