Bàn phím:
Từ điển:
 
long-tongued /'lɔɳ'tʌɳd/

tính từ

  • nói nhiều, lắm lời, ba hoa