Bàn phím:
Từ điển:
 
Long term capital
  • (Econ) Vốn dài hạn.