Bàn phím:
Từ điển:
 
long suit

danh từ

  • bộ bài cùng hoa
  • điểm nổi bật, điểm vượt trội