Bàn phím:
Từ điển:
 
Long run Phillips curve
  • (Econ) Đường Phillips dài hạn.