Bàn phím:
Từ điển:
 
Long run marginal cost
  • (Econ) Chi phí cận biên dài hạn.