Bàn phím:
Từ điển:
 
Long run comsumption function
  • (Econ) Hàm tiêu dùng dài hạn.