Bàn phím:
Từ điển:
 
Long run competitive
  • (Econ) Cân bằng cạnh tranh dài hạn.