Bàn phím:
Từ điển:
 
Long run average cost (LAC)
  • (Econ) Chi phí trung bình dài hạn.