Bàn phím:
Từ điển:
 
Long run adjustments
  • (Econ) Những điều chỉnh giá dài hạn.