Bàn phím:
Từ điển:
 
Long rate
  • (Econ) Lãi suất dài hạn.