Bàn phím:
Từ điển:
 
long odds

danh từ

  • (cá cược) mức chênh lệch lớn, 100 ăn 10 chẳng hạn