Bàn phím:
Từ điển:
 
long jump

danh từ

  • môn nhảy xa