Bàn phím:
Từ điển:
 
long johns

danh từ

  • quần dài