Bàn phím:
Từ điển:
 
long hop

danh từ

  • (crickê) quả bóng nẩy gần và dễ đánh trúng