Bàn phím:
Từ điển:
 
Long-haul economies
  • (Econ) Tính kinh tế theo quãng đường.