Bàn phím:
Từ điển:
 
long greens /'lɔɳ'gri:nz/

danh từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền giấy