Bàn phím:
Từ điển:
 
long drink

danh từ

  • lượng thức uống rót đầy một cốc