Bàn phím:
Từ điển:
 
long division

danh từ

  • sự chia trên giấy