Bàn phím:
Từ điển:
 
long-distance

tính từ, adv

  • đường dài