Bàn phím:
Từ điển:
 
long-descended

tính từ

  • thuộc dòng dõi thế gia xưa