Bàn phím:
Từ điển:
 
long-decayed

tính từ

  • phân rã kéo dài