Bàn phím:
Từ điển:
 
Long-dated securities
  • (Econ) Các chứng khoán dài hạn.