Bàn phím:
Từ điển:
 
long-cherished

tính từ

  • khao khát từ lâu
    • a long-cherished hope: một hy vọng ôm ấp từ lâu