Bàn phím:
Từ điển:
 
long-bone

danh từ

  • xương dài