Bàn phím:
Từ điển:
 
long-bond

danh từ

  • công trái dài hạn (trên 20 năm)