Bàn phím:
Từ điển:
 
long-awaited

tính từ

  • chờ đợi đã lâu
    • a long-awaited dictionary: quyển tự điển chờ đợi đã lâu