Bàn phím:
Từ điển:
 
long-acting

tính từ

  • (dược) có tác dụng lâu dài