Bàn phím:
Từ điển:
 
long /lɔɳ/

tính từ

 • dài (không gian, thời gian); xa, lâu
  • a long journey: một cuộc hành trình dài
  • to live a long life: sống lâu
 • kéo dài
  • a one-month long leave: thời gian nghỉ phép (kéo dài) một tháng
 • cao; nhiều, đáng kể
  • a long price: giá cao
  • for long years: trong nhiều năm
  • a long family: gia đình đông con
 • dài dòng, chán
  • what a long speech!: bài nói sao mà dài dòng thế!
 • quá, hơn
  • a long hundred: (thương nghiệp) một trăm hai mươi
 • chậm, chậm trễ, lâu
  • don't be long: đừng chậm nhé

Idioms

 1. to bid a farewell
  • tạm biệt trong một thời gian dài
 2. to draw the long bow
  • (xem) bow
 3. to have a long arm
  • mạnh cánh có thế lực
 4. to have a long face
  • mặt dài ra, chán nản, buồn xỉu
 5. to have a long head
  • linh lợi; láu lỉnh; nhìn xa thấy rộng
 6. to have a long tongue
  • hay nói nhiều
 7. to have a long wind
  • trường hơi, có thể chạy lâu mà không nghỉ; có thể nói mãi mà không mệt
 8. to make a long arm
  • với tay ai (để lấy cái gì)
 9. to make a long nose
  • vẫy mũi chế giễu
 10. to take long views
  • biết nhìn xa nghĩ rộng; nhìn thấu được vấn đề
 11. in the long run
  • sau cùng, sau rốt, kết quả là, rốt cuộc
 12. of long standing
  • có từ lâu đời
 13. one's long home
  • (xem) home

danh từ

 • thời gian lâu
  • before long: không bao lâu, chẳng bao lâu
  • it is long since I heard of him: đã từ lâu tôi không được tin gì của anh ta
 • (thông tục) vụ nghỉ hè

Idioms

 1. the long and the short of it
  • tóm lại; tất cả vấn đề thâu tóm lại, nói gọn lại

phó từ

 • lâu, trong một thời gian dài
  • you can stay here as long as you like: anh có thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích
 • suốt trong cả một khoảng thời gian dài
  • all day long: suốt ngày
  • all one's life long: suốt đời mình
 • (+ ago, after, before, since) lâu, đã lâu, từ lâu
  • that happened long ago: việc đó xảy ra đã từ lâu
  • I knew him long before I knew: tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh

Idioms

 1. so long!
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tạm biệt!
 2. so long as
 3. as long as
  • miễn là, chỉ cần, với điều kiện là
  • chừng nào mà
 4. to be long
  • (+ động tính từ hiện tại) mãi mới
   • to be long finding something: mãi mới tìm ra cái gì

nội động từ

 • nóng lòng, mong mỏi, ước mong, ao ước
  • I long to see him: tôi nóng lòng được gặp nó
  • I long for you letter: tôi mong mỏi thư anh
long
 • dài // kéo dài