Bàn phím:
Từ điển:
 
lone hand /'loun'hænd/

danh từ

  • người tự lực
  • sự tự lực