Bàn phím:
Từ điển:
 
londonize /'lʌndənaiz/

ngoại động từ

  • Luân-ddôn hoá