Bàn phím:
Từ điển:
 
londoner /'lʌndənə/

ngoại động từ

  • người Luân-ddôn