Bàn phím:
Từ điển:
 
lomentaceous /,loumən'teiʃəs/

tính từ

  • (thực vật học) có ngấn thành đốt (trái đậu)