Bàn phím:
Từ điển:
 
lollop /'lɔləp/

nội động từ, (thông tục)

  • tha thẩn, la cà
  • bước lê đi, đi kéo lê