Bàn phím:
Từ điển:
 
lollipop man

danh từ

  • người cầm biển tròn chận xe cộ lại, để các học sinh băng qua đường