Bàn phím:
Từ điển:
 
logwood /'lɔgwud/

danh từ

  • gỗ huyết mộc